English

ضرب المثل

مطالب با برچسب "ضرب المثل"

سایت ضرب المثل های فارسی

این هم یکی دیگه از سایت هایی که چند سال بود می خواستم راه  بندازم اما فرصت نمیشد! معنی، کاربرد و ریشه ضرب المثل های فارسی که در حال حاضر عمده مطالب را یکی از دوستانم گردآوری و مرتب و ویرایش می کنند. تصاویر کارتونی موجود در ساختار اصلی سایت هم با کسب اجازه از آقای علی پاک نهاد بر روی سایت قرار دادم. فعلا در مرحله آزمایشی و سعی و خطا…

ادامه